بزوێن

نیسان 14, 2016 Diyako

بزوێن: ف: واکه، مصوّت ـ ع: حرف مصوّت ـ vowel