ته‌مموز 30, 2021 Diyako Hashemi
 2021-07-31
دووبەیتییەکانی
باوەتاهیری هەمەدانی
وەرگێڕان:
ناسری حسامی
 خوێندنەوە: عەلی خزری
 
***
به کافر بم که بڕوانم به گوڵدا
به کافر بم که بیچێنم له گڵدا
به کافر بم ئهگهر ناوی بهرم، ناو
که دووسهد داغی لالهم وا له دڵدا
***
دڵم شهیدایه، وێڵی دهشتودهر ما
به بای عیشقت، نه باڵم ما، نه پهڕ ما
به من ئێژی سهبووریت بێ سهبووری
سهبووری کردی ئهم ههڕگه به سهرما
***
که دڵ گریا، زمان ناڵهی نههێنا
موژهم تهڕ بوو، بهڵام ژاڵهی نههێنا
شهوێک یار نایێ بیبینم به خهونیش
له بهختم چاوی من لالهی نههێنا
***
بهڵا، ئهی جوانێ!- ڕهمزێکه له باڵات،
جنوون وهسفێکی سهرپایی له سهودات
گومانی وهم له سهنعهتکاری تۆیه
به پهنهان چاوی دهبڕێته تهماشات
***
که بمکووژی، به پهیکانت، چ پهروات؟
دهرم کهی گهر له کۆڵانت، چ پهروات؟
لهتێکم دڵ ههیه، قهت نیمه پهروا
دڵی عالهم له دامانت، چ پهروات؟
***
ئهرێ دهردی من و دهرمانی من، دۆست!
ئهرێ وهسڵی من و هیجرانی من، دۆست!
چهقۆ بێنن کهوڵ کهن گهر لهشی من
جودا نابێ ئهبهد له گیانی من، دۆست!
***
بههار هات، گوڵ بهخێر دێنێ به بای وهشت
سهرت خۆش بێ، سهرێک ههڵبێنه بۆ گهشت
گهلێک چوون و گهلێک ماون، گهلێک دێن
ههمان کێوه، ههمان سهحرا، ههمان دهشت!
***
دڵێکم ههس دهمێ بێغهم نهبوو قهت
غهمێکم ههس به زهڕڕه کهم نهبوو قهت
ههموو جوانی جیهان دادم دهپرسن
که یاری بێوهفام هاودهم نهبوو قهت
***
به گیانمدا گهڕا سێ دهرد به یهکجار
غهریبی بوو، ئهسیری بوو، غهمی یار
غهریبی و ئهسیری چارهیان دێ
غهمی یار و غهمی یار و غهمی یار!
***
خودا بیباتهوه بۆ خۆی دڵی زار،
له دهستم نایێ من تیماری بیمار
ئهمن نهمزانی لهعلی لێوی بۆچی
به خوێنم تینووه خۆی هێنده ئاودار
***
ههڵاڵهی کۆهسارانم ئهتۆی یار
وهنهوشهی جۆکهنارانم ئهتۆی یار
ههڵاڵهی کۆهسار وا ههفتهیهک بوو
ئومێدی ڕۆژگارانم ئهتۆی یار
***
له دڵ نهخشی جهماڵت لا نهچێ یار!
خهیاڵی خهتت و خاڵت لا نهچێ یار!
له دهوری چاو، موژهم کردووه به پهرژین
له بهرچاوم خهیاڵت لا نهچێ یار!
***
من ئهو ڕهندهم که پێم ئێژن قهلهندهر
نه ماڵم ههس، نه حاڵم ههس، نه لهنگهر
که ڕۆژ دادێ له دهوری ماڵهکهی تۆم
که شهو دادێ وه خشتێکی دهکهم سهر
***
سپێدهی زوو که گورگان دێنه سهر مێش
کهزێکانت پهرێشان که! وهره پێش
بده ماچێک له کونجی لێوهکانت
بڵێ: خێر بوو، له ڕێی خوا دامه دهروێش!
***
مهلێکم من لهنێو گڕدام سهروماڵ
دهسووتێ عالهمێک گهر لێک بدهم باڵ
نیگارکێش گهر بکا نهخشم له دیوار
له تهئسیرم دهبێ گوڵشهن به زووخاڵ
***
خودایه خهسته و زارم له دهست دڵ
شهو و ڕۆژ گیان بهئازارم له دهست دڵ
له دهست دڵ من، له دهست من دڵ دهناڵێ
نهبێ یاڕهب! که بێزارم له دهس دڵ
***
که شهو دادێ، من ئهستێرهژمارم
له چهشنی شهو درێژه ئینتیزارم
له پاشی نیوهشهو گهر تۆ نههاتی
ههور دێنم، دهگرمێنم، دهبارم
***
من ئهو زامدارهکهی بێماڵ وحاڵم
من ئهو مارانگهزی ڕۆژگاری تاڵم
ئهمن ئهو دڕکوداڵی وشکی دهم بام
به دهم زریانهوه سهحرا دهماڵم
***
له عیشقت ئاگرێ بهر بۆته ماڵم
له ئاگردا پهرێش و زاره حاڵم
سهگت گهر پێ بنێته چاوم _ ئهی یار!_
به برژانگ خۆڵی ڕێگاکهی دهماڵم
***
شهوان ناڵه، شهوی شهوگیر دهناڵم
له دهستی یاری بێتهگبیر دهناڵم
دهمێ چهشنی پڵنگی تازهپێکراو
دهمێ وهک شێری ناو زنجیر دهناڵم
***
پهرێشانه که حاڵم، چۆن نهناڵم
شکاوه پهڕڕ و باڵم، چۆن نهناڵم
خهڵک ئێژن فڵانی بهسییه ناڵین
که تۆ دێیه خهیاڵم، چۆن نهناڵم؟
***
له خێڵ سووتهدڵانم چۆن نهناڵم
له هۆز بێحاسڵانم چۆن نهناڵم
لهسهر گوڵ نیشتووه بولبول دهناڵێ
که لێم دوورن گوڵانم، چۆن نهناڵم
***
قهڵهم دادهم له سهختهی ئێسکهکانم
مهرهککهب بێ له خوێنی نێو ڕهگانم
له پهردهی دڵ پهڕی کاغهز دههێنم
که بینووسم له یاری میهرهبانم
***
گوڵستان جێگهته ئهی نازهنینم
له گوڵخهندام و خاکستهرنشینم
چ گوڵشهن بێ، چ گوڵخهن بێ، چ سهحرا
که دهڕوانم، ئهمن ههر تۆ دهبینم
***
له خۆشاوی ترێ خۆشه ههناوم
له یاری نازهنین بۆ ههڵبراوم؟
که من بێبهش له تینی ئاگرت بم
ئهدی بۆ دووکهڵی دهرد بێته چاوم؟
***
غهمم ههر غهم بوو، غهمخۆری دڵم غهم
غهمم، ههم موونس و ههم یار و ههمدهم
بهجێم ناهێڵێ غهم ههرگیز بهتهنیا
بژی، ههی بارهکهڵڵا، مهرحهبا غهم!
***
 ئەمن بێدۆست و تهنها ڕوو له کوێ کهم؟
ئهمن بێماڵ و مهئوا ڕوو له کوێ کهم؟
له ههر جێیێ دهرم کهن دێمه لای تۆ
که تۆ ڕامنهگری ئهوسا ڕوو له کوێ کهم؟
***
قهدهر وا بوو نه سهر بێنم نه سامان
پهرێشان هاتمه دنیاوه، پهرێشان
پهرێشانی جیهان گشت چوونه ژێر خاک
له خۆڵی وان قوڕی من هاته شێلان
***
پهشیمانم، پهشیمانم، پهشیمان
دهڵێم ههستم بڕۆم بار کهم لهلاتان
نهبوو ئهم کهونه دنیا قهت به هاوڕێم
ههتا هات کۆڵی تازهی خستمه سهرشان
***
موحیببهت وا گڕی بهردایه نێو گیان
ههتا مهحشهر بڵێسهی بێ لهدامان
عهجهب بهرگێک ئهتۆ دهبڕی به باڵام
که خهییاتی ئهجهل بیکا دروومان
***
بهوان خۆزگهم که پێ و سهر نهپرسن
وهکوو شوعله له وشک و تهڕ نهپرسن
کهنشت و کهعبه وو بوتخانه و دهیر
چ جێ بێ، غهیری د