بزوێن

بزوێن: ف: واکه‌، مصوّت‌ ـ ع: حرف مصوّت‌ ـ vowel